Privacybeleid

Devthebarber hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Devthebarber houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.
  Devthebarber zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
  contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
  Verwerking van persoonsgegevens van onze klanten
  Persoonsgegevens van onze klanten worden door kappers van Devthebarber verwerkt ten behoeve van de
  volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de dienst
 • Het uitvoering geven aan een dienst
 • Het bewaren van uw gegevens in de vorm van een klantenkaart
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen dienst, het informeren of nabellen over een afspraak
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Devthebarber de volgende persoonsgegevens van u
  vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Eventuele belangrijke medische gegevens;

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de internet omgeving van ons automatiseringsprogramma Knipklok.
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
  verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
  uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
  zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
  verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
  zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
  derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  Binnen de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
  indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
  vertegenwoordiger.
  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
  van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
  maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Devthebarber van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
  toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.
  Rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
  ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
  een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
  verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een
  andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
  voornoemde verzoeken.
  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
  dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
  direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
  erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
  is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
  Vragen
  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
  met ons op!